Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2019

ҜӨЗӘҜИРӘН Сијавуш “атадан вәзифә алмаг” сөһбәтилә Илһам Әлијеви вә ханымыны тәһгир едиб

ЈАП депутаты Сијавуш Новрузова СијаГУШ дејәндә ачығына ҝәлир. Амма доғрудан да гушлајан бир адамдыр. “Ҹәһәннәмә нә дејир десин”, “о кимдир ки, онун сәвијјәсинә ениб ҹаваб верәк” кими ҹүмләләрлә һәрдән өзүмүзә тәсәлли веририк, амма адам гырмызы-гырмызы сәнин үзүнә дајаныр. Биләрәкдән елә данышыр, санки дејир ки, мәним дедикләримә ҹаваб верин.

Сонунҹу чыхышында ҝүја сабиг назирләрә од пүскүрүб. Гәзет елә дә гәләмә верир ки, санки нәсә киши кими ҹүрәт едиб бир сөз дејиб. Тәәссүф ки, Сијавушун Һафиз Һаҹыјевдән, Заһид Оруҹдан һеч бир фәрги јохдур. Чүнки үчү дә назирләрин һаггында ја ад чәкмәдән данышыр, ја да вурулмуш, ити гован кими говулмуш, “јетим назирләр” барәдә данышыр. Бу ҹүр чыхышы һамы баҹарар, кишисән, һүнәрин вар “јетим назири” јох, “акула назирләр” һаггында даныш. Өзү дә вәзифәдә олан вахтларында. Ҝөр сәни удурлар јохса јох.

Инди исә ҝәлин гушламасына диггәт едәк. Биринҹиси будур ки, дејир ки, кечмиш назирләр нијә президенти мүдафиә етмир? Сонра дејир ки, о вәзифәни атан, бабан вермишди сәнә? Бу ҹүр ифадә ҹәмијјәтдә о заман дејилир ки, јәни инсана атадан бир шеј галса бу барәдә ону һеч ким гынаја билмәз. Дәдәмин малыдыр, өзүм биләрәм, истәрәм атарам, истәрәм сатарам. Сијавуш да демәк истәјир ки, мәҝәр сизин күрсүнүзү сизә дәдәниз вермишди ки, инди чәкилмисиз бир гыраға? О белә демәклә Илһам Әлијеви вә ханымы Меһрибан Әлијеваны тәһгир едир. Чүнки Илһам Әлијев күрсүсүнү дәдәсиндән алыб, Меһрибан да әриндән, јәни Илһам Әлијевдән. Дәдәдән күрсү алмаг пис шејдирсә биринҹи Илһам Әлијевә аиддир.

Икинҹиси будур ки, Сијавуш өзү етираф едир ки, Азәрбајҹанда назирләр иш баҹарығына ҝөрә дејил, пулунун (рүшвәт мәнасында), јалтаглығынын, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИНИН чохлуғуна ҝөрә тәјин едилир. Ејнијлә депутатлар кими. Һалбуки әслиндә белә олмамалыдыр. Билирик ки, президент бир сыра мәмурлара, журналситләрә јалтаг олдуглары үчүн мүкафат верир, адыны да “вәтәнә, дөвләтә хидмәт наминә“ гојурлар. Сијавушса демәк истәјир ки, әслиндә онлар бир гәпијә дәјмәјән адамлар иди, президент онлара ишләринә ҝөрә назирлик вәзифәси вә мүкафат вермәјиб. Әҝәр белә олсајды Сијавуш буну онларын башына гахынҹ етмәзди. Зира бир адам һагг етдији үчүн, јахшы ишләдији үчүн вәзифәјә ҝәтирилиб, мүкафатландырылыбса буну нијә онун башына гахынҹ едәсән ки? Һәтта гахынҹдан нәинки сөһбәт ҝедә билмәз бәлкә Илһам Әлијев онларын алнындан өпмәли иди ки, ҝәлиб дөвләтә фајда верибләр. Даһа доғрусу һакимијјәтә. Јахшы ишинә ҝөрә вәзифәјә ҝәлмәјибсә демәли јалтаглыг, оғурлуг, рүшвәт һесабына ҝәлибләр.

Бир гушламасы да будур ки, бу назирләрин алтларына милјардлары вуруб гачыб ҝизләнмәләрини дејир. Бәли, әслиндә дүз дејир, гушламасы исә һакимијјәтләринә гаршыдыр. Бурда суал верәрләр ки, бунлар алтларына милјардлары о заман вура биләрдиләр ки, о милјардлар гәдәр өзләриндән јухарыја да рүшвәт версинләр. Бәс белә олан һалда ја өлкә рәһбәрлији бундна хәбәрдар иди вә өзү дә јејирди дејә онлара бир сөз демирди. Ја да хәбәри јох иди. Әҝәр хәбәри јох идисә демәли идарәчилик едә билмир. Өз назирләриндән хәбәрсиздир. Белә олан һалда биринҹи гынаныласы инсан елә президентин өзүдүр. 

Бу исә Сијавушун илк вә сон гушламасы дејил. Адам анҹаг гушламаг үчүн вар. Затән бу ҹүр ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИ, јалтаглығы олмасајды онун јери депутатхана јох, гарғыдалысатанлар кими дәниз кәнары олмалы иди.


737 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...