Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ијун 2019

Биз Гүдсү, фәләстинлиләри дөвләт сәвијјәсиндә баша дүшмәдикҹә Гарабағы ала билмәрик

Халг Гарабағы истәмәдији һалда исә Әлијев һакимијјәти дөвләт бүдҹәсини даһа чох талајаҹаг, халгдан оғурлајаҹаг вә сәфа ичиндә јашајаҹаглар
Демәк олар ки, Мүбарәк Рамазан ајынын сон ҹүмәси БҮТҮН ДҮНЈАДА БЕЈНӘЛХАЛГ ГҮДС ҜҮНҮ кечирилсә дә бизим өлкәмиздә анҹаг бир сыра диндарлар, о да ГМИ-ә вә һөкүмәтә бағлы олмајан азад руһлу, мүбариз диндарлар бу ҝүнү гејд едир. Һалбуки бүтүн дүнјада, хариҹи өлкәләрдә, мүсәлман дүнјасында ҝенишмигјаслы митингләр, јүрүшләр, аксијалар, конфранслар тәшкил едилдији бир вахтда Азәрбајҹанда белә бир тәшәббүс дөвләт адамлары тәрәфиндән ирәли сүрүлмүр. Бирҹә дәфә биз һәлә дә депутатханамызда фәләстинлиләрин мәзлумијјәтинин дујурулмасынын диггәтә чатдырылмасынын шаһиди олмамышыг. Она ҝөрә ки, депутатханада тәјинатла әјләшән һарынламыш депутатлар ҝеҹә мәрми сәсијлә, јаныб күл олма горхусујла үзләшмәјибләр, онлар гарынлары кими виҹданлары да оғурламагдан гәсавәт бағлајыб, тәсирсиз өтүшүр. Чүнки бу она ҝөрәдир ки, бизим мәмурлар, дөвләт, һөкүмәт адамлары, депутатлар, иҹра башчылары арасында сионистләрин гондарма сәфирликләриндән "ит кими горхан" инсанлар вардыр. Онлар бир тәрәфдән сионистләрин гәзәбләнмәсиндән горхур, диҝәр тәрәфдән БЕЈНӘЛХАЛГ ГҮДС ҜҮНҮ Иран Ислам Республикасынын баниси мәрһум Имам Хомејни тәрәфиндән тәсис едилдији үчүн горхурлар ки, бирдән аманын бир ҝүнүдүр, адлары Иранла һалланар.
Һалбуки башга вахтларда президент дә башда олмагла Азәрбајҹандакы толерантлыгдан, мән нә билим мултикултурализмдән данышырлар. Мәсәлән елә бу јахынларда Илһам Әлијевин јәһуди дини иҹмасына милјонларла пул јардым етдији ачыгланды. Гондарма сионист Исраилдә исә гондарма, сионист баш назир Нетанјаһоја имкан танымышдылар ки, һөкүмәт формалашдырсын. О исә милли вә дини партијаларын коалисијасынын јарадылмасына ҹәһд едирди. Бу исә о демәкдир ки, Азәрбајҹан һөкүмәтинин адамлары Фәләстиндә мәзлумҹасына шәһид едилән көрпә ушаглары өзләринин мүсәлман гардашы һесаб етмир, диндә онларла шәрик олмајан јәһудиләрә "динләр гардашдыр" девизијлә милјонларла јардымлар едирләр. О тәрәфдән исә мүсәлманларын ганына сусајан сионистләрин гондарма баш назири өз һөкүмәтиндә өз дин гардашларына да јер верир. Биз исә өз динимизин ирәли ҝедән руһаниләрини, диндарларыны һәбс едирик.

Мәһз буна ҝөрәдир ки, биз һеч заман Гарабағымызы ала билмәјәҹәјик.
Бәзән һансыса диндарлар, руһаниләр, илаһијјатчылар Гарабағы Гүдслә ејниләшдирәндә кимләрсә бундан икраһ һисси кечирир. Тәбии ки, бир мәнада бу мәсәләјә тәбии јанашмаг лазымдыр. Чүнки неҹә ки, узун илләрдир Гарабағ һагда дејиләнләр инсанларда икраһ һисси јарадыр, "көһнә һамам көһнә тас" дејиб әһәмијјәт вермирләр, бу мәсәләјә дә әһәмијјәт верән јохдур. Бу да она ҝөрәдир ки, инсанлары биләрәкдән диндән, имандан, шәһадәтдән, Имам Һүсејндән (ә) ајры салыблар ки, инсанлар һәтта өз торпагларыны мүдафиә едә билмәсинләр. 

Кичик бир мисал: Бу ҝүнә гәдәр биз дәфәләрлә ҝөрмүшүк ки, бәзи гудурған мәмурлар ҝәлиб хошладығы әразиләрдә, ев, комплекс, вилла, тиҹарәт мәркәзи вә с. објектләр тикмәк үчүн јарарлы ҝөрдүкләри әразиләрдә јерләшән евләри ҹамаатдан уҹуз гијмәтә алмаға чалышырлар. Ҹамаат исә имтина едәндә һөкүмәтлә данышыг апарыб разылашырлар вә ҝәлиб зорла инсанларл евләриндән бајыра чыхарырлар. Ганунсузлугла ганун дүзәлдәндә дә халг етираз едә билмир. Јијәси олмајан өлкәдә исә халг билмир кимә шикајәт етсин. Мәҹбур олуб ја евини уҹуз гијмәтә сатыр, ја да еви башына учуландан сонра видео чәкиб пајлашыр, Илһам Әлијевә шикајәт едирләр. Бахын, халгы Имам Һүсејн (ә) мәктәбиндән буна ҝөрә узаг салырлар. Амма Имам Һүсејн (ә) мәктәби һәмин ев саһибләринә, торпаг маликләринә тәлгин едилсәјди онлар өләрдиләр амма өз евләрини дүшмәнә тәслим етмәздиләр. Башга сөзлә, мән Имам Һүсејнчи олсајдым евим башыма учуланда дашын-диварын алтындан ҹәсәдим тапыларды. Јәни, ҹәсәдими чәјнәмәмиш евими әлимдән ала билмәзсиниз. Аллаһ мәзлум халга көмәк олсун. 

Һөкүмәт адамлары, гудурған мәмурлар ҝөзәл билирләр ки, Хәзәрә һасар чәксәләр, монополија јаратсалар, идман саһәләрини өзәлләшдирсәләр, дөвләтин назирликләрини дәдәләринин малы һесаб етсәләр онсуз да халг онлара етираз етмәјәҹәк. Белә олан һалда исә халг Гарабағ савашы да истәмәјәҹәк. Чүнки бир аилә өзүнүн илләрдир јашадығы, дәдә-баба мирасы олан евини горуја билмәјәндән сонра 20 фаиз торпағы да горуја билмәјәҹәкдир. Халг Гарабағы истәмәдији һалда исә Әлијев һакимијјәти дөвләт бүдҹәсини даһа чох талајаҹаг, халгдан оғурлајаҹаг вә сәфа ичиндә јашајаҹаглар. Мәһз буна ҝөрә дә онларын зәррәҹә һәвәсләри јохдур ки, Гүдсүн ишғалыны, фәләстинли көрпәләрин мәзлумҹасына шәһадәтини мүзакирә мөвзусу едиб габартсынлар. Бу минвалла да зилләт ичиндә јашајыб ҝедирик. Иззәтли һәјат бизә һеч заман гисмәт олмур.


2530 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...